ЗАСАЛ НОМОО ЗАЙНААС УНШУУЛАХ БОЛОМЖТОЙ БОЛЛОО.

ЗАСАЛ НОМОО ЗАЙНААС УНШУУЛАХ БОЛОМЖТОЙ БОЛЛОО.