ЗАСАЛ НОМОО ЗАЙНААС УНШУУЛААРАЙ.

ЗАСАЛ НОМОО ЗАЙНААС УНШУУЛААРАЙ.

 .

 

 .