Байр

Хэрэглэгчийн дугаар

Урамшууллын эрх

Мессэж илгээсэн хугацаа

Шагнал урамшуулал

1 300000 үйлчилгээний эрх
2 300000 үйлчилгээний эрх
3 200000 үйлчилгээний эрх
4 100000 үйлчилгээний эрх
5 100000 үйлчилгээний эрх
6 50000 үйлчилгээний эрх
7 50000 үйлчилгээний эрх
8 50000 үйлчилгээний эрх
9 50000 үйлчилгээний эрх
10 7770000 үйлчилгээний эрх