Орон нутгийн хамрах хүрээ

Улаанбаатар

Орон нутаг

CDMA:    WCDMA(3G):