Slide background Image layer
Үнэ Дата Хугацаа
20.000 төг 5GB 30 хоног
Хэмжээ Үнэ
1КВ 0.02 төг

1GB   

 • Үнэ
  1.000 төг
 • Хоног
  1 хоног

Захиалах

2GB

 • Үнэ
  2.500 төг
 • Хоног
  2 хоног

Захиалах

4GB 

 • Үнэ
  4.500 төг
 • Хоног
  4 хоног

Захиалах

8GB 

 • Үнэ
  10.000 төг
 • Хоног
  10 хоног

Захиалах

15GB

 • Үнэ
  22.000 төг
 • Хоног
  30 хоног

Захиалах

60GB  

 • Үнэ
  58.000 төг
 • Хоног
  30 хоног

Захиалах

120GB 

 • Үнэ
  100.000 төг
 • Хоног
  60 хоног

Захиалах

 • Нэгжээр дата багц авах бол сонгосон дата багцын хэмжээг бичиж 235 дугаарт мессеж илгээнэ. Жишээ нь : 2GB 235 Send
 • Үйлчилгээний хугацаа дуусахаас өмнө хугацаагаа сунгавал үлдэгдэл дата хадгалагдах ба хугацаа дууссан тохиолдолд устана. 
 • Жи-Интернет үйлчилгээний дугаараар яриа хийж, мессеж илгээх боломжтой.
 • Багцаас хэтэрсэн хэрэглээ задгай тарифаар бодогдоно. 1Кb = 0.02 төг
 • Дата багцын үлдэгдэл шалгахдаа: D 236 Send
 • Нэгжээрээ хязгааргүй дата багц бэлэглэх боломжтой. Жишээ нь: G 1GB 98xxxxxx 235 Send

1 хоногийн хязгааргүй

 • Үнэ
  1.500 төг
 • Нөхцөл
  1GB хурдны хязгааргүй, 1GB-аас дээш 1mbps

3 хоногийн хязгааргүй

 • Үнэ
  3.500 төг
 • Нөхцөл
  3GB хурдны хязгааргүй, 3GB-аас дээш 1mbps 

5 хоногийн хязгааргүй

 • Үнэ
  6.000 төг
 • Нөхцөл
  6GB хурдны хязгааргүй, 6GB-аас дээш 1mbps 

7 хоногийн хязгааргүй

 • Үнэ
  7.500 төг
 • Нөхцөл
  7GB хурдны хязгааргүй, 7GB-аас дээш 1mbps 

14 хоногийн хязгааргүй

 • Үнэ
  13.000 төг
 • Нөхцөл
  10GB хурдны хязгааргүй, 10GB-аас дээш 1mbps

30 хоногийн хязгааргүй

 • Үнэ
  25.000 төг
 • Нөхцөл
  12GB хурдны хязгааргүй, 12GB-аас дээш  1mbps 

90 хоногийн хязгааргүй

 • Үнэ
  75.000 төг
 • Нөхцөл
  Сар бүр 15GB хурдны хязгааргүй, 15GB-аас дээш 1mbps

Нэмэлт дата багц

 1GB

 • Үнэ
  1000 төг

 3GB

 • Үнэ
  3000 төг

 7GB

 • Үнэ
  7500 төг

 • Хязгааргүй дата багцыг Жимобайлын үйлчилгээний салбаруудаас худалдан авах боломжтойгоос гадна гар утаснаасаа 235 дугаарт 1day, 3day, 5day, 7day, 14day, 30day, 90day гэсэн утгыг илгээн нэгжээрэй худалдан авч ашиглаарай.
 • Хязгааргүй дата багцын хурдны хязгааргүй дата дуусч хурд буурсан үед Нэмэлт дата багц авч хурдаа өсгөх боломжтой. Нэмэлт дата авахдаа гар утаснаасаа 235 дугаарт 1А, 3А, 7А гэсэн утгыг илгээн нэгжээрээ худалдан авч ашиглаарай.
 • Мөн та My gmobile аппликейшн ашиглан хязгааргүй дата багц, нэмэлт дата багцыг худалдан авах боломжтой.
 • 90 хоногийн хязгааргүй багцын хурд нь 30 хоног тутам шинэчлэгдэнэ.
 • Нэгжээрээ хязгааргүй дата багц бэлэглэх боломжтой. Жишээ нь :G 1day 98xxxxxx 235 Send

Facebook эрх

 • Үнэ
  5000 төг
 • Хугацаа
  30 хоног

Захиалах

Facebook эрх

 • Үнэ
  30000 төг
 • Хугацаа
  180 хоног

Захиалах

 • Facebook багцыг Жимобайлын үйлчилгээний салбаруудаас худалдан авах боломжтойгоос гадна гар утаснаасаа 235 дугаарт 30FB, /30fb, 30Fb, 30fB/ гэсэн утгыг илгээн нэгжээрэй худалдан авч ашиглаарай.
 • Мөн та My gmobile аппликейшн ашиглан тус багцаа худалдан авах боломжтой.