Одтой дуудлага үйлчилгээ

 
     Дараа болон урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгчид ярих дугаарынхаа урд 404 тусгай дугаарыг оруулан дуудлага хийж, дуудлага хүлээн авч буй хэрэглэгчээр тухайн дуудлагын төлбөрийг төлүүлэх Одтой дуудлага үйлчилгээг нэвтрүүллээ.

Үйлчилгээний тариф 1 минут - 70₮
 
Одтой дуудлага үйлчилгээг ашиглах заавар:
404 ( Тусгай дугаар) + 98** **** (Дуудлага хүлээн авагчийн дугаар)
 
Одтой дуудлага үйлчилгээний нөхцөл:
  • Одтой дуудлага хийсэн хэрэглэгчийн төлбөрт тухайн ярианы төлбөр тооцогдохгүй. 
  • Одтой дуудлагa”-ыг хүлээн авч буй хэрэглэгч үйлчилгээний хүсэлт(автомат заавар)-ийг бүрэн сонсож, төлөхийг зөвшөөрсөн тохиолдолд яриа хийгдэнэ.
  • Дараа төлбөрт хэрэглэгч одтой дуудлага хүлээн авсан тохиолдолд төлбөр нь задгай хэрэглээгээр тооцогдоно.
  • Жи-Интернетфон үйлчилгээний хэрэглэгчид одтой дуудлага хүлээн авах, хүсэлт гаргах боломжгүй.
 
          Үүрэн холбооны Үндэсний Оператор Жимобайл