` GMobile Үндэсний Оператор

1000 нэгж

Mountain View

Хоноггүй 1000 нэгжийн карт


SKU SKU18
Тохирох үйлчилгээ 70/70 үйлчилгээ
50/50 үйлчилгээ
30/30 үйлчилгээ
0/50 үйлчилгээ
0/30 үйлчилгээ
Хоног 0
Үнэ 1000MNT