` GMobile Үндэсний Оператор

5000 нэгж

Mountain View

Хоноггүй 5000 нэгжийн карт


SKU SKU21
Тохирох үйлчилгээ 70/70 үйлчилгээ
50/50 үйлчилгээ
30/30 үйлчилгээ
0/50 үйлчилгээ
0/30 үйлчилгээ
Хоног 0
Үнэ 5000MNT