` GMobile Үндэсний Оператор

50/50 үйлчилгээний 60 хоногтой карт

Mountain View

221 дугаарт G гэсэн мессеж илгээж ярианы тарифаа шалгана уу?


SKU SKU25
Тохирох үйлчилгээ 70/70 үйлчилгээ
50/50 үйлчилгээ
Данс 6000 Units
Хоног 60
Үнэ 6000MNT