` GMobile Үндэсний Оператор

0/30 үйлчилгээний 30 хоногтой карт

Mountain View

221 дугаарт G гэсэн мессеж илгээж ярианы тарифаа шалгана уу?


SKU SKU26
Тохирох үйлчилгээ 70/70 үйлчилгээ
50/50 үйлчилгээ
30/30 үйлчилгээ
0/50 үйлчилгээ
0/30 үйлчилгээ
Данс 5000 Units
Хоног 30
Үнэ 20000MNT