` GMobile Үндэсний Оператор

0/50 үйлчилгээний 180 хоногтой карт

Mountain View

221 дугаарт G гэсэн мессеж илгээж ярианы тарифаа шалгана уу?


SKU SKU27
Тохирох үйлчилгээ 70/70 үйлчилгээ
50/50 үйлчилгээ
30/30 үйлчилгээ
0/50 үйлчилгээ
Данс 12000 Units
Хоног 180
Үнэ 60000MNT